Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Huggorm ,Ormar på tomten. Ormar inomhus

När bör man söka fackmannamässig hjälp?

Mitt råd är om man känner att man inte kan hantera en situation oavsett anledning eller att det rör sig om ett mer omfattande ormproblem eller att det behövs en bedömmning av den fortsatta säkerheten .( Det finns inget självklart rätt eller fel) och frågan är inte lätt att ge ett enlelt självklart svar på. Oftast ger ett telsamtal svaret ! och jag ger min syn på saken och råd därefter .Däremot är jag försiktig i ett utlåtande av ett objekt som jag ej sett.

Att göra en tomt" ogästvänlig för ormar" kan vara lättare sagt än gjort !,det är så många parametrar och anledningar till Ormar på tomten eller skolor etc som avgör.

 

 

Anledning till sanering av ormar kan variera och jag skall försöka ge en fingervisning ( vilket är svårt då många omständigher avgör!) av situationer och gradering av skäl till sanering  Avser en normalt skött tomt 2000 kvm eller fastighet Och där tomten är lättöverskåderlig.

1.Enstaka Huggorm på tomten som uppehåller sig på ett begränsat område  **

2. Fleratlet Huggormar som uppehåller sig på ett begränsat område varierande färger ****

3 Enstaka Huggorm på tomten där Husdjur vistas  ****

4. Enstaka grå Huggorm intill Husgrund  ***

5. Enstaka Brun / svart Huggorm intill Husgrund ****

6. Enstaka eller flera Huggormar där barn vistas upp till  ca 10 års åldern. *****

7. Huggormar vid /på förskolor etc oavsett antal *****

8. Huggorm / Huggormar inomhus *****

9. Vid osäkerhet bör en saneringsbesiktning  göras.

10.a Vid övriga omständigheter som utgör fara eller tex  ormfobi ,avgörs utifrån omständigheterna.

10.b Vid osäker artbstämning tex misstänkt ej inhemsk orm ******

. Snokar kan utgöra en sanitär olägenhet och en risk i sig att den förväxlas med Huggorm  mm och riskbedöms inte här utan sanering av snok avgörs ifrån fall till fall.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradering av uppehållsställen för Huggorm på tomten

Obs ! beskriver ej anledning / orsak till Ormar på tomten

1 Buskage.Diken , Ihåliga stubbar eller mellan barken

2. Brädhögar, spec med presenning ,Tall ,Björk

3. Högt gräs, över ca 1-2 dm  "vegetation", håligheter,( Huggorm är svårupptäkt vid en vegationshöjd över ca 5cm )

4. Stenmurar , Ofta mellan stenar eller på marknivå.

5.Nära åkermark ,Blandskog, ängsmark. Bergsplatåer

6 Övrigt ..tex husväggar, altaner

7. Utvärdering av repellerande / avisande medel mot orm pågår och används ej rutinmässigt kommersiellt ännu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riskklassning enligt 5-gradig skala

Startar på grönt och forsätter ner till rött där objekt avrådes från att brukas

Sedan 2007 har jag utarbetat och använt riskklassning enligt färgskala som är ett bra instrument för att bedömma risken för ett tillbud eller Bett och som är "lättförståelig" för kunden och kan vara mycket vägledande  . Att riskklassa ett objekt kräver lång erfarenhet och objeket måste ses ! Och besiktigas både ockulärt och med andra tekniker innan utlåtande kan ges. Säkerheten i besikningsutlåtanden håller hög träffsäkerhet. Riskbedömmningen "klassningen " av objektet går jag alltid igenom tillsammans med kunden och motiverar antingen muntligen eller skriftligt

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid Huggorm, ormar inomhus

Jag har provat och utprovat många metoder och utvecklat produkter som har räddat många svåra situationer.

Det som jag använder i dag är i huvudsak .

 Blder ovan- Från några saneringar av orm inomhus.

 • Manuellt
 • Fällor av olika typ
 • Gaser av olika typ beroende på saneringens art., Gasning med (avgaser)"Co
 • " har utgått som saneringsmetod och ersatts av andra metoder.
 • Värmebehandling
 • Kylbehandling
 • Inspektions redskap

 • Kombinationsbehandling är inte ovanligt.

 • Stationära skydd "dygnet runt" El staket avsende ormar.

 • Ibland räcker rådgivning på plats! Och det kan vara nog så värdefullt.

 • Det finns andra metoder som sällan 

 • används numer.

 • Man ska komma ihåg att kunskap och erfarenhet är dom viktigaste beståndsdelarna i Ormsanering och det helt avgörande att man gör rätt sak vid rätttidpunkt  

Fridlysning Huggorm, Snok,Hasselsnok.
Natrix Natrix, Vipera berus, Corolnella austriaca

 

Alla Ormar  i Sverige är fridlysta vilket innebär att varken Huggorm" Vipera berus "  Snok ," Natrix Natrix"  Hasselsnok" Coronella austriaca" får infångas eller dödas, deras bon eller ägg ,ungar får ej dödas ,förstöras eller flyttas.

 

Det finns undantag för Huggorm "Vipera Berus " , Huggorm får flyttas på egen tomt eller om inga andra möllighter finns så får Huggorm  "Vipera berus" tas av daga. OBS! detta gäller endast Huggorm på tomt.

Möjlighet till dispens från artskyddsförordningen kan sökas hos www.

 

 

Thunmarkshuggormssanering

Huggormssanering Thomas Thunmarks

Ormsanerare

Huggormssanerare

Huggorm

Snok