Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Ormar inomhus , Ormar i lägenhet & andra utrymmen i fastigheter

Sidan berör inte Svenska ormar tex huggorm inomhus 

Ormar inomhus ,ormar i lägenheter utgörs av i huvudsak två katetegorier 

1. I  sverige naturligt förekommande ormarter , Huggorm"Vipera berus" Snok " Natix natrix" Hasselsnok "Coronella austriaca"

2, Icke inhemska arter och tillhör kategorien hobby- herpetolgin exkluderat djurparker etc.

3. Sidan berör inte svenska ormar som tex huggorm inomhus.

Vad säger lagen?

Lagen är utformad efter flera parameterar och innefattar blandannat , djurskydd, artförordningen, CITES-djur & lokala bestämmelser som tex planlagt område och kan skilja sig åt beroeende på vilken kommun ägaren tillhör.

Innehavare av giftorm skyldighet vanligtvis gäller följande.

1. En hyrevärd kan inte neka en hyregäst att inneha reptiler i hyresfastighet enbart på den grunden att det är reptil.

2.En rad krav skall djurägaren kunna uppfylla för att få hålla giftorm,det är miljökontoret i respektive kommun som har en övergripande översyn.

 3. Djurägaren kan bli skadeståndskyldig för dom skador som kan uppstå.

4.Vid  skada på person kan  det bli frågan om "likgilighets uppsåt" oaktsamhetsbrott.

 

Ormar ur grupp två innefattar icke inhemska ormar och utgörs av både giftormar och icke giftiga ormar,

Till dom vanligast förekommande  arterna tillhör famljen ( Colubridae ), Majsormar , Mjölksnokar, Strumpebandssnokar, Vilka indelas i morpher dvs olika "färg och mönster " kombinationer, dessa exempel tillhör gruppen icke giftiga ormar och får anses som harmlösa och ej  i huvudsak utgöra någon risk för allvarlig personskada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En grupp 3 utgörs av en  grupp Giftsnokar ( Elapider ) Till gruppen tillhör blandannat, Mambor, Taipaner, Kobror, corallormar. Den här gruppen av ormar är bland dom farligaste ormarna dels på grund av deras rörlighet, "nervositet" och kombination av högpotenta nervgifter , Ormar ur den här gruppen är mindre vanlig som terraridjur men är förekommande!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En grupp 4 utgörs här av en grupp Huggormar  beståeende av släktet( Bitis )tex Pufform, Gabon-huggorm, Crotalus." Skallerormar" som innefattar ett ca 30-40 arter, Mest kända lär nog vara Crotalus atrox, " västlig diamantskallerorm" vanliga är även palmhuggormar ,alla ormar i denna grupp kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Ormar ur gruppen äkta huggormar har oftast en blandning av blod och nervgifter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En vanligt förekommande grupp av ormar i hobby sammanhang är även,pyton, boa ormar som inte är en hetrogen grupp utan det finns en stor variation . en gemensam faktor för denna grupp av ormar är dess storlek. styrka och tänder ,man kan sammanfattnigsvis säga att den här gruppen  av ormar kan utgöra risk för allvarlig personskada.

 

 

om olyckan är framme.

 

Exempel.Sammanfattning av autentiska fallbeskrivningar och åtgärder , några detaljer ändrats för att ej röja någons identitet.

1. Hyresvärd i Stockholm ringer och meddelar att hyresgäst har sett en orm i badrum ormen beskrivs "lång" och brun till färgen , den har synts-till i tvättkorg senast och hg har lämnat lägenheten.

Åtgärd . Pratar med hg avssende händelsen, hg står fast vid sin berättelse och tilllägger att ögonen var av en 50örings storlek. X sover nu hos en vän men behöver komma in i lägenheten snart för att hämta post,däremot vägrar hg att beträda lägenheten igen!.

2, Jag träffar hg tillsammans med hv och vi samtalar om vad X sett , x står fast vid sin berättelse och vidhåller att x sett den klart o tydligt genom plasten på tvättkorgen.

3. Jag får nycklar till lägenheten och avspärrning sker.

4 . Hg berättar och står fast vid att ögonen som satt på ovansidan var av en ca 50örings storlek!.

5. På den beskrivningen som ges fattas misstankar redan om att det här inte stämmer med orm. Jag upplyser om min inställning "att jag misstänker att det inte är orm i lägenheten"

6. Jag frågar om x använder några mediciner ? svaret var ja och vi gick igenom medicin- listan tillsammans med vårdcentralkontakt.

7. En av medicinerna hade som biverkan "halucinationer" upptagna i  fass.

8. Jag går igenom lägenheten flertalet ggr och finner avlivade kaniner ,kanyler, med mera och mänder av mediciner. Lägenheten är i oordning.

Besiktningen av lägenheten kan ej påvisa orm. Ärendet avslutas med ett möte med berörda parter.

Efter ca 5 år skriver hg till mig ett vänligt brev och ger mig rätt det hade varit en biverkan av en medicin som givit x halucinationer och vill nu ha ett intyg att skriva till patientnämden.

Fall 2.

Hyresvärd i en radhuslänga ringer och berättar att man funnit en orm i källare som går längs med hela längan ,källaren är låst. Jag anländer och det visar sig ha varit översvämmning i golvbrunn i aktuell källare några dagar innan.

1.Misstankar faller nu på orm i vattenbrunnen som orsak till stoppet. och översvämmning som resultat.

2. Vi finner ingen orm i vattemlåsen och andra åtgärder vidtas.

3. Vi ringer flera samtal för att kunna reda ut om det finns reptilägare i någon av uppgångarna och fick tillslut napp. 

4. Ormen kunde lokaliseras till sin ägare som hade fått tips om att den befinner sig i källaren och nu var infångad och åter hos sin ägare.

5. Ormen hade rymt enligt utsago , men min uppfattning är att ormen troligen är nerspolad i toaletten och flutit runt i stammarna tills den slutligen fastnat i golvbrunnen i källaren ( därav översvämmningen ) och sedan bevisligen lyckats ta sig vidare i källaren.

Fall 3.

Hv ringer akut och ber om hjälp ,enligt utsago så finns det i en lägenhet en orm lös och x-tjänsten behöver tillträde till lägenheten men vågar inte gå in och behöver biträde.

Åtgärd. Möter hyresvärd som berättar att x verkar lite "lustig och en enstöring" men kan inte redogöra för mer än så. Jag tar det säkra före det osäkra i detta läget och innan lägenhetsdörren öppnas ber jag personal som skall öppna lägenheten att hålla sig åt sidan ifall att! Lägenheten öppnas och mot personen" kastar "sig en "krokodil" som med nöd o näppe klarar sig. Den situationen löste sig och en trådlös kamera skickades in för att säkra ingången och få en översiktsbild. Kameran visade mot hatthylla en orm liggandes på en tidning och nu bestämdes att kontakta länsstyrelsen med flera för att få ett grepp om vad som sökts tillstånd för i reptilväg. Och jag fick en en diger lista på egenteligen alla ur ovanståeende grupper av ormar . Med andra ord innebär livsfara att beträda!  Jag anser nu att Polis med flera skall informeras men Polisen anser inte att det begåtts något brott. Hv retirerar och ber om fortsatt hjälp med sanering och infångande av ormar i lägenheten! Lägenheten gasas och värmebehandlas dom ormar som tillvaratogs beslutades det om avlivning. Hela fastighten genomsöktes med fiberoptik främst avseende vattenlås och vattenrör. Hela lägenheten var totalförstörd av fekalier etc från reptiler och fick saneras och repareras från grunden. Orsak, Diagnostiserad bipoläritet hos reptilägaren som inte längre klarade sittuationen och bodde ej heller längre i lägenheten. I övrigt en duktig herpetolog!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------